Historical Price

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

  29 มิถุนายน 2565 ถึง 26 กันยายน 2565

วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการ
ซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 30 สิงหาคม 2565 ถึง 12 กันยายน 2565 )
15.10 17.40 15.10 17.20 7,976,255 130,576,510
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 01 สิงหาคม 2565 ถึง 29 สิงหาคม 2565 )
14.10 15.30 13.30 15.00 4,890,173 69,939,180

วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการ
ซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26 กันยายน 2565 17.80 17.80 17.30 17.30 936,051 16,425,390
23 กันยายน 2565 16.80 17.80 16.80 17.60 1,683,176 29,372,230
22 กันยายน 2565 16.80 16.90 16.60 16.90 138,100 2,310,470
21 กันยายน 2565 16.80 17.00 16.70 16.80 200,204 3,371,760
20 กันยายน 2565 16.60 16.90 16.60 16.80 114,300 1,914,620
19 กันยายน 2565 17.00 17.00 16.50 16.70 465,134 7,766,430
16 กันยายน 2565 17.20 17.30 16.80 16.90 789,160 13,437,530
15 กันยายน 2565 17.50 17.50 17.00 17.20 352,703 6,062,450
14 กันยายน 2565 17.10 17.40 17.10 17.40 342,041 5,899,930
13 กันยายน 2565 17.20 17.40 17.10 17.30 316,105 5,454,270
12 กันยายน 2565 17.10 17.40 17.10 17.20 492,905 8,463,730
09 กันยายน 2565 17.00 17.10 16.80 17.10 328,046 5,558,040
08 กันยายน 2565 17.20 17.20 16.70 16.80 286,738 4,852,330
07 กันยายน 2565 17.00 17.30 16.80 17.30 607,240 10,384,460
06 กันยายน 2565 17.00 17.10 16.70 17.00 560,772 9,499,340
05 กันยายน 2565 15.80 17.00 15.60 17.00 1,607,604 26,620,450
02 กันยายน 2565 15.60 15.80 15.40 15.60 345,620 5,384,310
01 กันยายน 2565 16.50 16.50 15.40 15.60 920,339 14,599,850
31 สิงหาคม 2565 15.90 16.60 15.90 16.30 1,169,374 19,134,850
30 สิงหาคม 2565 15.10 16.20 15.10 16.20 1,657,617 26,079,150
29 สิงหาคม 2565 15.00 15.10 14.80 15.00 457,209 6,828,950
26 สิงหาคม 2565 14.60 15.30 14.60 15.10 909,115 13,672,750
25 สิงหาคม 2565 14.10 14.60 14.10 14.60 435,892 6,288,100
24 สิงหาคม 2565 13.80 14.10 13.80 14.10 270,986 3,792,930
23 สิงหาคม 2565 13.70 13.80 13.60 13.70 76,328 1,043,370
22 สิงหาคม 2565 13.70 13.70 13.40 13.70 55,538 754,800
19 สิงหาคม 2565 13.60 13.80 13.30 13.70 307,088 4,134,430
18 สิงหาคม 2565 14.00 14.00 13.60 13.70 211,503 2,908,510
17 สิงหาคม 2565 14.10 14.10 13.70 14.00 386,716 5,343,190
16 สิงหาคม 2565 14.00 14.20 14.00 14.10 35,976 506,100
15 สิงหาคม 2565 14.40 14.40 13.80 14.20 578,507 8,165,180
11 สิงหาคม 2565 14.30 14.60 14.30 14.40 139,432 2,007,560
10 สิงหาคม 2565 14.40 14.40 14.20 14.20 176,405 2,519,570
09 สิงหาคม 2565 14.10 14.30 14.10 14.30 67,302 956,140
08 สิงหาคม 2565 14.10 14.20 14.00 14.10 84,400 1,191,480
05 สิงหาคม 2565 14.10 14.20 13.90 13.90 79,170 1,107,230
04 สิงหาคม 2565 14.10 14.10 14.00 14.00 70,003 986,020
03 สิงหาคม 2565 14.00 14.40 14.00 14.20 237,903 3,358,260
02 สิงหาคม 2565 14.00 14.30 14.00 14.00 118,300 1,669,720
01 สิงหาคม 2565 14.10 14.20 13.80 14.00 192,400 2,704,890
27 กรกฎาคม 2565 14.00 14.00 13.90 13.90 101,900 1,422,200
26 กรกฎาคม 2565 14.10 14.10 14.00 14.00 132,300 1,859,760
25 กรกฎาคม 2565 13.90 14.10 13.80 13.90 123,852 1,726,190
22 กรกฎาคม 2565 13.70 14.00 13.70 13.80 123,125 1,706,310
21 กรกฎาคม 2565 13.40 13.70 13.40 13.50 78,602 1,064,800
20 กรกฎาคม 2565 13.40 13.50 13.40 13.40 93,101 1,249,510
19 กรกฎาคม 2565 13.80 13.80 13.20 13.40 254,727 3,410,390
18 กรกฎาคม 2565 13.80 14.00 13.70 13.80 62,752 864,150
15 กรกฎาคม 2565 13.80 13.90 13.50 13.80 180,300 2,460,610
14 กรกฎาคม 2565 14.00 14.10 13.70 14.00 221,800 3,068,870
12 กรกฎาคม 2565 14.40 14.40 14.00 14.10 84,551 1,190,970
11 กรกฎาคม 2565 14.10 14.40 14.10 14.40 92,301 1,310,530
08 กรกฎาคม 2565 14.10 14.40 14.10 14.20 155,400 2,218,390
07 กรกฎาคม 2565 14.00 14.10 13.80 14.10 90,111 1,260,210
06 กรกฎาคม 2565 14.00 14.10 13.80 14.00 81,622 1,137,160
05 กรกฎาคม 2565 14.10 14.20 13.70 14.00 303,418 4,231,250
04 กรกฎาคม 2565 14.90 14.90 14.10 14.10 420,519 6,036,730
01 กรกฎาคม 2565 15.00 15.00 14.80 14.90 54,550 812,130
30 มิถุนายน 2565 15.10 15.10 14.80 14.80 87,005 1,303,110
29 มิถุนายน 2565 14.90 15.10 14.80 15.00 85,302 1,272,380

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น