Historical Price

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

  16 กันยายน 2562 ถึง 12 ธันวาคม 2562

วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการ
ซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 13 พฤศจิกายน 2562 ถึง 26 พฤศจิกายน 2562 )
27.50 27.75 24.90 25.25 2,185,500 57,962,920
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 15 ตุลาคม 2562 ถึง 12 พฤศจิกายน 2562 )
25.50 29.25 25.50 27.75 3,598,800 101,032,925

วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการ
ซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
12 ธันวาคม 2562 23.40 23.70 23.40 23.40 91,600 2,145,570
11 ธันวาคม 2562 23.70 23.80 23.30 23.30 69,300 1,631,140
09 ธันวาคม 2562 24.10 24.20 23.70 23.70 62,400 1,495,600
06 ธันวาคม 2562 24.30 25.00 24.10 24.10 106,700 2,578,660
04 ธันวาคม 2562 25.00 25.00 24.20 24.20 123,900 3,047,070
03 ธันวาคม 2562 25.25 25.75 24.70 24.70 165,600 4,144,650
02 ธันวาคม 2562 25.00 25.00 24.80 24.80 191,000 4,754,540
29 พฤศจิกายน 2562 24.90 25.00 24.80 25.00 104,200 2,594,230
28 พฤศจิกายน 2562 24.90 25.00 24.80 24.90 69,500 1,732,960
27 พฤศจิกายน 2562 25.00 25.25 24.90 25.00 52,900 1,322,125
26 พฤศจิกายน 2562 25.25 25.50 24.90 25.25 151,500 3,800,045
25 พฤศจิกายน 2562 25.50 25.75 24.90 25.25 108,600 2,741,925
22 พฤศจิกายน 2562 26.00 26.00 25.00 25.00 28,800 730,475
21 พฤศจิกายน 2562 25.25 26.00 24.90 25.75 130,900 3,312,885
20 พฤศจิกายน 2562 27.00 27.00 25.25 25.25 82,200 2,134,525
19 พฤศจิกายน 2562 25.50 27.00 25.50 26.75 122,000 3,245,775
18 พฤศจิกายน 2562 26.00 26.00 24.90 25.50 185,000 4,676,415
15 พฤศจิกายน 2562 26.75 27.25 26.00 26.00 196,100 5,168,400
14 พฤศจิกายน 2562 27.25 27.75 27.00 27.00 54,600 1,478,875
13 พฤศจิกายน 2562 27.50 27.75 27.00 27.00 1,125,800 30,673,600
12 พฤศจิกายน 2562 27.75 27.75 26.75 27.75 73,300 2,000,425
11 พฤศจิกายน 2562 27.75 28.00 27.00 27.00 99,500 2,713,425
08 พฤศจิกายน 2562 28.00 28.50 27.50 27.75 42,600 1,188,650
07 พฤศจิกายน 2562 27.75 28.00 27.50 27.75 91,800 2,540,000
06 พฤศจิกายน 2562 28.50 29.00 27.75 27.75 147,800 4,192,025
05 พฤศจิกายน 2562 29.25 29.25 28.50 28.75 121,600 3,507,450
04 พฤศจิกายน 2562 27.50 29.25 27.50 29.00 139,800 4,009,475
01 พฤศจิกายน 2562 27.25 28.25 27.25 28.00 87,500 2,417,475
31 ตุลาคม 2562 28.00 28.25 27.75 27.75 68,800 1,923,550
30 ตุลาคม 2562 27.75 28.50 27.75 27.75 86,700 2,415,450
29 ตุลาคม 2562 27.75 28.50 27.75 27.75 226,500 6,391,100
28 ตุลาคม 2562 26.75 28.00 26.75 27.75 147,700 4,046,725
25 ตุลาคม 2562 27.50 28.00 26.00 27.25 186,200 5,030,675
24 ตุลาคม 2562 28.50 28.75 27.75 27.75 140,300 3,956,725
22 ตุลาคม 2562 28.50 28.75 28.25 28.50 105,900 3,011,600
21 ตุลาคม 2562 29.25 29.25 28.25 28.50 192,400 5,541,275
18 ตุลาคม 2562 28.25 29.00 27.75 29.00 610,000 17,474,925
17 ตุลาคม 2562 27.00 29.00 27.00 28.00 748,100 21,118,500
16 ตุลาคม 2562 26.50 27.50 26.25 27.00 186,000 5,023,675
15 ตุลาคม 2562 25.50 26.50 25.50 26.50 96,300 2,529,800
11 ตุลาคม 2562 26.25 26.25 25.50 25.50 295,600 7,606,375
10 ตุลาคม 2562 26.00 26.50 26.00 26.00 36,400 952,600
09 ตุลาคม 2562 26.00 26.50 26.00 26.00 46,700 1,217,700
08 ตุลาคม 2562 26.75 26.75 26.25 26.25 51,400 1,358,475
07 ตุลาคม 2562 26.25 26.50 25.75 26.25 79,700 2,073,450
04 ตุลาคม 2562 26.25 26.50 26.25 26.50 58,000 1,534,700
03 ตุลาคม 2562 26.25 26.75 26.25 26.50 109,300 2,891,475
02 ตุลาคม 2562 26.50 27.00 26.00 27.00 153,000 4,077,325
01 ตุลาคม 2562 27.50 27.50 26.75 26.75 102,800 2,779,300
30 กันยายน 2562 27.50 28.00 27.25 27.25 156,100 4,292,175
27 กันยายน 2562 27.00 28.50 27.00 27.50 289,100 8,080,150
26 กันยายน 2562 27.00 27.50 27.00 27.00 91,700 2,491,800
25 กันยายน 2562 27.00 27.00 26.50 26.75 130,600 3,509,200
24 กันยายน 2562 26.50 27.00 26.25 27.00 109,100 2,912,550
23 กันยายน 2562 27.75 27.75 26.50 26.50 163,500 4,384,400
20 กันยายน 2562 27.75 27.75 27.00 27.75 156,600 4,279,550
19 กันยายน 2562 28.25 28.25 27.50 27.50 216,200 6,016,300
18 กันยายน 2562 28.50 28.50 27.25 28.00 238,800 6,647,375
17 กันยายน 2562 28.50 29.00 28.00 28.00 183,400 5,193,850
16 กันยายน 2562 28.75 28.75 28.25 28.50 185,600 5,287,100

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น