Why Us

ทำไมต้องเรา

Strategy and Insight Department
สายงานกลยุทธ์และวิเคราะห์ข้อมูล

การกำหนดกลยุทธ์องค์กรและธุรกิจ เป็นหัวใจสำคัญที่จะกำหนดทิศทางการทำธุรกิจเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน (sustainable growth) การมองหาโอกาสทางธุรกิจ การเข้าใจสภาพตลาดและความต้องการของผู้บริโภค มีความสำคัญที่ทำให้ทุกสายงานในบริษัทได้มองเห็นเป้าหมายและเดินไปในทิศทางเดียวกัน

ซึ่งการกำหนดกลยุทธ์องค์กรและธุรกิจ ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ฝ่ายกลยุทธ์และวิเคราะห์ข้อมูล จึงมีหน้าที่หลักในการวิเคราะห์ข้อมูลรอบด้าน ทั้งสภาพเศรษฐกิจ สภาพตลาด และความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย เพื่อให้การทำงานในทุกส่วนของบริษัท เป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพื่มความพึงพอใจและสร้างความภักดีต่อแบรนด์

ตำแหน่งงานว่าง

Administration Department
สายงานการจัดการ

ฝ่ายบริหารจัดการ ประกอบไปด้วยหน่วยงานที่สำคัญต่อการบริหารการดำเนินงานต่างๆของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานจัดซื้อ มีหน้าที่หลักในการติดต่อ ประสานงาน คัดเลือกและซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใสและเที่ยงธรรม ให้กิจการต่างๆของบริษัทฯ สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น ปราศจากการทุจริตใดๆ และหน่วยงานกฏหมาย ซึ่งมีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบ ดูแลการจัดการด้านการขอเครื่องหมายทางการค้า ลิขสิทธิ์ต่างๆ รวมถึงการขอ อ.ย. เพื่อให้สินค้าของบริษัทฯ ได้รับมาตรฐานที่ถูกต้องตามกฏหมาย และป้องกันการถูกลอกเลียนแบบจากผู้ประกอบการรายอื่น

ตำแหน่งงานว่าง

Marketing Department
สายงานการตลาด

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด เชื่อมั่นว่า ความสวยงามที่แท้จริงนั้น มาจากการมีสุขภาพดีจากภายใน “Beauty is Healthy” โดยฝ่ายการตลาด คือหัวใจหลักในการสื่อสารนิยามความสวยนี้ ผ่านภารกิจที่สำคัญ นั่นคือการทำให้ผู้บริโภครู้จักถึงผลิตภัณฑ์ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขา ในการได้รับความงามและคุณภาพชีวิตที่ดีจากผิวที่มีสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ ที่นามุไลฟ์ สเนลไวท์ ช่วยคัดสรรมาเป็นอย่างดีจากทั่วทุกมุมโลก

การได้ร่วมงานกับทีมงานของฝ่ายการตลาด คุณไม่เพียงแต่จะได้มีส่วนร่วมในการกำหนด พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด และส่งเสริมการขายให้แก่บริษัทฯ แต่หากยังได้ทำงานในอุตสาหกรรมและตลาดที่มีการแข่งขันที่สูง รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้สร้าง “เทรนด์” หรือทิศทางด้านความงาม รวมถึงมีเป้าหมายในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป็นวงกว้าง ผ่านช่องทางการจัดจำหน่าย ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้เป็นจำนวนมาก ทีมงานการตลาดของเรา จึงมีหน้าที่หลักในการสร้างความแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนใครในตลาดความงามนี้ ที่ซึ่งมีความท้าทายจากการแข่งขันที่ดุเดือดและความคาดหวังจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

ตำแหน่งงานว่าง

Sales Department
สายงานขาย

ฝ่ายขายคือผู้หยิบยื่นโอกาสทางการค้าให้กับผู้จัดจำหน่ายทั้งใน และ ต่างประเทศ ไม่เพียงแต่แค่นำเสนอสินค้าเข้าสู่ตลาดเท่านั้น แต่เรายังเป็นเสมือนที่ปรึกษา และมองหาช่องทางการค้าเพื่อพัฒนาหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ในร้านค้า ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองกลไกทางการค้าได้ทันท่วงที เป้าหมายสำคัญของฝ่ายขาย คือ การส่งมอบคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ให้กับลูกค้า และบุคคลากรของเรา ซึ่งหมายถึงผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างยิ่งยวด

เพราะงานขายไม่ใช่แค่เพียงการนำสินค้าเข้าสู่ตลาด แต่การวางกลยุทธ์ทางการขายเพื่อช่วยให้คู่ค้าของเราได้เติบโตยิ่งขึ้น ดังนั้นเราจึงใส่ใจและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทีมขาย ให้เป็นนักขายและผู้ให้คำปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจที่ยอดเยี่ยม และมีคุณภาพ

ด้วยความหลากหลายในด้านวัฒนธรรม ฝ่ายขายของเราจึงเปิดโอกาสให้บุคคลากร มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปต่อยอดในทางธุรกิจ ผ่านการสนทนาแบบเปิดกว้างและจริงใจ เพื่อสร้างความชัดเจนในแผนการพัฒนา

ตำแหน่งงานว่าง

Human Resources Department
สายงานทรัพยากรบุคคล

เพราะเราตระหนักดีว่าบุคคลากรคือสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดขององค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงให้ความสำคัญในเรื่องการคัดสรรบุคลกรที่มีความรู้ความสามารถ กล้าที่จะแสดงศักยภาพของตัวเอง และสามารถทำงานร่วมกับวัฒนธรรมองค์กรซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และความสามารถ สามารถเติบโตและก้าวหน้าในสายอาชีพไปพร้อมๆกับองค์กรที่ก้าวกระโดด รวมทั้งดูแลและบริหารจัดการสวัสดิการให้แก่พนักงาน เพื่อให้ทุก ๆ วัน ในการทำงานที่ บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด พนักงานจะมีความสุข และคุณภาพชีวิตที่ดี

ตำแหน่งงานว่าง

Finance and Accounting Department
สายงานบัญชีและการเงิน

สิ่งหนึ่งซึ่ง ดู เดย์ ดรีม ยึดถือมาโดยตลอดคือการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง สายงานบัญชีและการเงินก็เช่นกัน นอกจากความละเอียดรอบคอบ ความแม่นยำ และความฉับไวแล้ว เราต้อนรับคนที่มีความคิดริเริ่ม มุ่งมั่นในเป้าหมาย และพร้อมที่จะปรับตัว เพื่อพัฒนาปรับปรุงองค์กรอย่างสร้างสรรค์ เราเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่ โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาบุคลากรของเราให้มีความเป็นผู้นำ มีทักษะที่รอบด้าน และสามารถก้าวไปพร้อมๆกับการเติบโตของบริษัทต่อไป

ตำแหน่งงานว่าง

Operation Department
สายงานปฏิบัติการ

สถานที่น่าทำงาน ไม่จำเป็นต้องเป็นสถานที่หรูหราและสวยงามเพียงเท่านั้น แต่ในนิยามของ บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด และสำหรับฝ่ายปฎิบัติการ สถานที่น่าทำงานคือสถานที่ที่ทำให้การทำงานมีความสุข พนักงานมองไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน ทำงานเป็นทีม และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายปฏิบัติการให้ความสำคัญอย่างมากมาโดยตลอด

ถ้าจะเปรียบกับเรือ พนักงานทุกคนมีหน้าที่ที่จะทำให้เรือลำนี้แล่นไปได้ แต่เรือของใครจะไปได้เร็วกว่า หรือไกลกว่านั้น ขึ้นอยู่กับความสามัคคีและความมุ่งมั่น ไม่ใช่แค่ในหน้าที่ของตนเอง แต่ต้องเป็นแรงขับเคลื่อนในส่วนอื่นที่จำเป็นได้อีกด้วย

การทำงานเป็นทีมในความหมายของฝ่ายปฏิบัติการ จึงครอบคลุมไปถึงการรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในหน้าที่ของตน การมีเป้าหมายอย่างชัดเจนในบทบาทที่ตนเองได้รับ การทดแทนกันได้ยามที่จำเป็น และสุดท้าย คือการมองภาพเดียวกันว่าจะทำให้บริษัทก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและยิ่งใหญ่ได้อย่างไร โดยมีความภาคภูมิใจในตัวเองที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนั้นๆ และเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมกันทำความฝันให้เป็นจริง

ตำแหน่งงานว่าง

Research and Development Department
สายงานผลิตภัณฑ์

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสินค้ามีหน้าที่หลักในการคัดสรรวัตถุดิบสำหรับงานวิจัยและพัฒนาสินค้าจากทั่วทุกมุมโลก ดำเนินธุรกิจกับผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตราฐานระดับโลก โดยวัตถุดิบที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีผลการวิจัยรับรอง ถึงประสิทธิภาพที่เห็นผลจริง มีความปลอดภัยสูงต่อผู้ใช้ และต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เนื่องจากองค์กรคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญ และเพื่อพัฒนาให้สินค้าไทยสามารถก้าวไปแข่งขันในตลาดโลก เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

แผนกควบคุมคุณภาพสินค้า มุ่งมั่นพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพสินค้า โดยสามารถควบคุมและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนของการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพ ปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภครวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับในด้านการผลิตสินค้าคุณภาพในระดับสากล

ตำแหน่งงานว่าง

Information Technology Department
สายงานสารสนเทศ

ปัจจุบัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนอย่างมาก ในเชิงธุรกิจ บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัดได้เปรียบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเสมือนสิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลัง ซึ่งช่วยให้เราสามารถเติบโตและพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว จากการเสริมสร้างการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการลดขั้นตอน เพิ่มความรวดเร็ว ความแม่นยำและความถูกต้องมาโดยตลอด

ทั้งนี้ ด้วยอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับฝ่ายสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมาก บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเน้นการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ การพัฒนาระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัย และการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

ตำแหน่งงานว่าง