Financial Highlights

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

  6M/2564 6M/2563 2563 2562 2561
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท)          
สินทรัพย์รวม 5,199.22 5,269.89 5,333.0 4,957.0 5,248.0
หนี้สินรวม 462.45 384.24 441.0 194.0 265.0
ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,736.77 4,885.62 4,892.0 4,763.0 4,983.0
รายได้จากการขายสินค้า 588.33 423.10 1,000.0 729.0 1,250.0
- รายได้จากการขายในประเทศ 463.87 342.55 818.7 552.0 982.0
- รายได้จากการข่ายต่างประเทศ 124.46 80.55 181.7 177.0 268.0
รายได้รวม 802.54 562.27 1,590.0 796.0 1,304.0
ต้นทุนขาย 258.35 117.48 581 258 412.0
กำไรขั้นต้น 329.98 245.62 419.4 470.8 837.0
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 385.05 326.36 756.0 599.0 669.0
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 119.70 42.63 179.5 (53.0) 184.0
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.34 0.12 0.53 (0.17) 0.57
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 56.09 58.05 41.91 66.00 73.00
อัตรากำไรสุทธิ (%) 14.92 7.58 11.29 (6.68) 9.00
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.00 1.14 4.92 (1.18) 1.50
อัตราผลผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 2.53 0.87 3.80 (1.10) 1.60
อัตราหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.10 0.08 0.09 0.04 0.04