CSR Policy

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการดูแลผู้มีส่วนได้เสียไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า/เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ยังส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 • การกำกับดูแลกิจการ
  บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ด้วยความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทฯ คำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
 • ความรับผิดชอบต่อสังคม
  บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทางเพื่อรักษาดุลยภาพของการดำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
 • การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
  บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นสากล โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
  บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใดๆอันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
 • การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  บริษัทฯ ส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุนและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยได้ดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการนี้เป็นความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นนำ อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยสมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ จะต้องถูกพิจารณาโทษทางวินัย และดำเนินคดีตามกฎหมายตามแต่กรณีโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ฝ่าฝืนหลักกฎหมายหรือหลักจริยธรรม ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกรับหรือให้ผลประโยชน์หรือทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ เป็นต้น การชักจูงสู่การกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย หรือการทำลายความไว้วางใจ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ เป็นต้น
 • กำหนดหลักการสำหรับการให้ หรือรับของขวัญ หรือการบันเทิง ไว้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพนักงานต้องไม่เสนอ เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงินสิ่งของ การเลี้ยงอาหารและความบันเทิงต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใดที่อาจมีผลให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมการให้สินบน และการทุจริตหากเป็นการรับของขวัญ ควรเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ไม่เกี่ยวข้องกับการผูกมัดทางธุรกิจ และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดและต้องตระหนักอยู่เสมือนว่าการกระทำหรือไม่กระทำใดๆ ต้องอยู่ภายใต้ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
 • กำหนดระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ในการทำรายการ การเบิกจ่ายเงิน หรือสัญญาใดๆ โดยในแต่ละขั้นตอนจะต้องมีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจน และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม โปร่งใส ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบงานและขั้นตอนปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้ รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ
 • มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ไปยังหน่วยงานทุกระดับในบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การอบรมพนักงาน ระบบสื่อสารภายในของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนำนโยบายไปปฏิบัติ สามารถแจ้งเบาะแส ร้องเรียน ข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ ได้ทราบ เพื่อสืบสวนหาข้อเท็จจริงตามกระบวนการ และนำไปแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น
 • จัดให้มีระบบการบริหารบุคลากร สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรให้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงแนวปฏิบัติในด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ
 • จัดให้มีการแจ้งบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯมีอำนาจควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ เพื่อนำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติ และเปิดเผยนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแก่บุคลากรและสาธารณชน
 • กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย ทั้งนี้ จะต้องมีมาตรการการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส โดยมีการปกป้องตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสและผู้ปฏิเสธการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเข้มงวดไม่ให้ได้รับผลกระทบใดๆจากกากระทำดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษหรือถูกโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงมีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
 • มีการพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรมโดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชั่น และมีการจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันอย่างเหมาะสม โดยมีการสื่อสารภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ
 • จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • จัดให้มีนโยบายเรื่องการเกี่ยวโยงกัน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะทำรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบทุกรายการ รวมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวโยงกัน เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)
 • หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานการกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้หรือมีโทษทางกฎหมาย

อีกทั้ง บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการป้องกันมิให้เกิดการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่นในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 • การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน
  แนวทางในการบริจาคเพื่อการกุศล หรือการให้เงินสนับสนุนของบริษัทฯ จะพิจารณาตามตารางอำนาจอนุมัติที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยรูปแบบของการบริจาค อาจให้ในรูปของเงินหรือสิ่งของอื่นที่ไม่ใช่เงิน เช่น ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน หนังสือ คอมพิวเตอร์ ให้แก่นักเรียน โรงเรียน หรือการบริจาคสิ่งของต่างๆ เช่น สิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติค่ารักษาพยาบาลหรือสิ่งของแก่ผู้ป่วยยากไร้ ซึ่งต้องไม่เป็นข้ออ้างในการคอร์รัปชั่นแต่อย่างใด

  บริษัทฯ จัดให้มีการกำกับดูแลเรื่องการบริจาคหรือให้เงินสนับสนุน โดยให้มีจดหมายหรือบันทึกร้องขอ โดยกำหนดให้ผู้มีอำนาจตามตารางอำนาจเป็นผู้อนุมัติ และมีใบเสร็จ และ/หรือหนังสือขอบคุณ และ/หรือหนังสือตอบรับ และ/หรือภาพถ่าย สำหรับเป็นหลักฐานประกอบทุกครั้งที่มีการบริจาคหรือให้เงินสนับสนุน

 • การช่วยเหลือทางการเมือง
  บริษัทฯ มีความเป็นอิสระทางการเมือง มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจโดยไม่อิงกับการเมืองไม่ว่ากรณีใดๆ จึงไม่มีนโยบายให้การสนับสนุนทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทางการเงินหรือทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่ได้ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองอันดำเนินการภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แต่จะต้องเข้าร่วมในนามส่วนตัวและไม่พาดพิงบริษัทฯ ในทางเสียหาย
 • การรับเงินและการจ่ายเงินเป็นค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับและค่ารับรอง
  บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสามารถรับเงินและจ่ายเงินเป็นค่าของขวัญ ค่าบริการ และค่ารับรองที่มีความชัดเจนและเข้าข่ายลักษณะการให้บริการลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือตามธรรมเนียมปฏิบัติหรือตามเทศกาลสากล โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรืออาจเป็นช่องทางในการคอร์รัปชั่น โดยต้องเป็นไปตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด ไม่เป็นการขัดหรือแย้งตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด ไม่เป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจน หรือแอบแฝง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ อีกทั้ง ประเภทและมูลค่ามีความสมเหตุสมผล ถูกต้องตามกาลเทศะ
 • บริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ
  บริษัทฯ สนับสนุนและให้ความสำคัญเพื่อให้บริษัทย่อย และ/หรือบุคคลอื่นใดที่อาจเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมในการปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชั่น และกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานว่าจ้างตัวแทนหรือตัวกลางทางธุรกิจใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการคอร์รัปชั่น โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัทย่อยและบุคคลที่อาจถือได้ว่าเป็นตัวแทนของบริษัทฯ รับทราบนโยบายปฏิบัติเพื่อการต่อต้านคอร์รัปชั่นเช่นเดียวกับบริษัทฯ ทุกประการ
 • การประเมินความเสี่ยง
  ผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องมีความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการติดสินบนหรือการคอร์รัปชั่น และต้องมีการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม เพื่อการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในทุกระบบงาน โดยเฉพาะขั้นตอนหรือวิธีการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดการติดสินบนและคอร์รัปชั่น ซึ่งต้องทำการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยภาพรวมของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละครั้ง รวมถึงมาตรการการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในภาวะที่ยอมรับได้
 • การควบคุมภายใน
  บริษัทฯ กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อการจัดการเรื่องคอร์รัปชั่น โดยครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การดำเนินงานทางบัญชี และการเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งระบบการควบคุมภายในเป็นกระบวนการเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ รวมถึงการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน ที่ประกอบด้วย การประเมินสภาพแวดล้อมองค์กร การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
 • การตรวจสอบบัญชีและการจัดเก็บรักษาข้อมูล
  บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบรายการทางบัญชี และมีการอนุมัติตามตารางอำนาจอนุมัติก่อนการบันทึกรายการเข้าระบบ บัญชี โดยจะตรวจสอบตามนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สัญญาหรือข้อตกลง โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายบัญชี
 • การบริหารด้านทรัพยากรบุคคล
  บริษัทฯ ได้นำนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานบุคคลากรของบริษัทฯ รวมถึงกระบวนการในด้านการบริหารงานบุคคล เช่น การสรรหา ว่าจ้างฝึกอบรม การให้ค่าตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง
 • การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนกรณีทุจริตหรือคอรัปชั่น
  ในกรณีที่ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน คนใดมีข้อสงสัยว่าการกระทำใด อาจเข้าลักษณะเป็นการคอร์รัปชั่น หรือเกิดความไม่แน่ใจ ควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้รับแจ้งข้อร้องเรียน และหากมีหลักฐานว่ากรรมการผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือ บุคคลกระทำการแทนในนามบริษัทฯ คนใดมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั่น จะต้องแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที่กำหนด ดังนี้
  • ผ่านทางโทรศัพท์ 02 917 3055 ต่อ 307 และ 669
  • ผ่านทาง E-mail: whistle@dodaydream.com
  • ผ่านกล่องรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
  • ผ่านทางไปรษณีย์ ส่งมายัง บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)
   “ผู้รับแจ้งข้อร้องเรียน”
   เลขที่ 32 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

  ทั้งนี้ ผ้รู ับแจ้งข้อร้องเรียน หมายถึง ผ้อู ำ นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือเลขานุการบริษัท หรือกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท

 • การปกป้องผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
  ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสมั่นใจได้ว่าข้อร้องเรียนของตนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจัง และจะไม่ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากการรายงานข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสโดยสุจริต อย่างไรก็ตาม พนักงานผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสควรรวบรวมข้อมูลด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย

  ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสสามารถให้ข้อมูลโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนได้ และบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับตลอดระยะเวลาการสอบสวน บริษัทฯ จะไม่ยอมให้มีการกระทำอันเป็นการตอบโต้พนักงานที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสและจะดำเนินการทางวินัยต่อบุคคลที่พบว่าได้กระทำการตอบโต้ดังกล่าวตามขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้กระทบต่อการทำงาน และ/หรือความสัมพันธ์ด้านการทำงานของพนักงานที่แสดงตนและแจ้งเบาะแส

  กรณีที่พนักงานเปิดเผยข้อมูลโดยไม่สุจริต อาทิ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการร้องทุกข์ส่วนตัว หรือมีเจตนาทำให้เกิดความแตกแยกภายในกลุ่มบริษัท หรือเป็นข้อมูลที่พนักงานไม่เชื่ออย่างแท้จริงว่าเป็นความจริง อาทิ ข่าวลือ หรือในกรณีการเปิดเผยข้อมูล เป็นการกระทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว การกระทำดังกล่าวจะถือการกระทำผิดอย่างร้ายแรง บริษัทฯ จะจัดให้มีการดำเนินการสอบวินัย เพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ ต่อไป

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมีความต้องการที่จะสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทั้งภายใน และภายนอกองค์กร โดยบริษัทฯ หมั่นตรวจตราและดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติต่อบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล หรือสถานะอื่นที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ และมีการกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจ ด้านสิทธิมนุษยชนยังครอบคลุมกลุ่มบริษัท ผู้ร่วมทุน และคู่ค้าอีกด้วย

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้พนักงานทุกคนอยู่ร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความสุข และยอมรับซึ่งกันและกัน มีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับเสมือนพี่น้อง ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ในด้านการดูแลพนักงาน บริษัทฯ มีการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีการอบรมให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม และการจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวหน้า มีการเรียนรู้ในทุกระดับขององค์กร และพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับการทำงานให้มีความเป็นมืออาชีพบนสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม โดยนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

 • การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน
  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน ทั้งในรูปของเงินเดือนและโบนัสที่เป็นธรรมเหมาะสมตามศักยภาพ รวมถึงสร้างความมั่นคงในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม เช่น ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและการรักษาพยาบาล เป็นต้น
 • การพัฒนาความรู้ศักยภาพและการฝึกอบรม
  บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และการทำงานเป็นทีม โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมการสัมมนาการดูงาน เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและ ทรัพยากรบุคคล โดยเน้นกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การกำหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานให้ชัดเจน การกำหนด ผลตอบแทนที่เหมาะสม การพัฒนาระบบการประเมินและเพิ่ม สมรรถนะการทำงานของพนักงาน

 • นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  บริษัทฯ กำหนดนโยบายที่สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเต็มความสามารถ และจะเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อีกทั้งมีการให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานเรื่องดังกล่าวด้วย เช่น การอบรมการป้องกันอัคคีภัย การใช้เครื่องจักรอย่างถูกวิธี กิจกรรมโรงงานสีขาว เป็นต้น และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี และไม่ทำการใดที่เป็นผลร้ายต่อสุขภาพอนามัยแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ รวมถึงดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยอยู่เสมอ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจอันสูงสุดแก่ลูกค้า ดังนี้

 • บริษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเป็นสำคัญ โดยมุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และการผลิตที่มีมาตรฐานเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพและได้รับความพึงพอใจสูงสุดในราคาที่เหมาะสม
 • บริษัทฯ มีโครงการที่จะพัฒนาคิดค้นสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่หลากหลาย มีคุณภาพและมาตรฐาน และตรงความต้องการของลูกค้า
 • บริษัทฯ ยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการดำเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ
 • บริษัทฯ ตั้งฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อออกแบบสร้างสรรค์ และดัดแปลงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภค
 • บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน และเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยระดับสากล และตามที่กฎหมายกำหนด
 • บริษัทฯ ทำการขออนุญาตการผลิตที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ดังนี้
  • บริษัทฯ ได้รับการอนุญาตการผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สำนักงาน อ.ย.)
  • ผลิตภัณฑ์มีข้อความแสดงถึงวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค
  • ผลิตภัณฑ์มีการกำหนดนโยบายรับคืนหรือเรียกคืนสินค้า ในกรณีสินค้ามีปัญหาไว้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
  • มีการรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานขายและลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ทาง Website, Call Center และ Social Media อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น
  • มีช่องทางเพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคในหลายช่องทาง เช่น ทาง Website, Web Board, Call Center และ Social Media
  • บริษัทฯ มีการประเมินหลักเกณฑ์การเลือกผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ เพื่อให้วัตถุดิบมีคุณภาพที่สูงที่สุด สร้างความปลอดภัยและผลประโยชน์ของผู้บริโภค
 • บริษัทฯ จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
 • บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มิชอบ
 • บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ให้ยั่งยืน

บริษัทให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ โดยจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการทำลาย แต่จะคอยปกป้อง ป้องกัน รวมถึงสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมต่อผู้คนในชุมชน รวมถึงปลูกฝังจิตใต้สำนึกของพนักงานทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎหมาย และกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่กำกับดูแล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯ จะมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชนอันเป็นที่ที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมกับการเติบโตของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยึดถือนโยบายที่ต้องดูแลและสานสัมพันธ์กับชุมชนใกล้เคียง จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ โดยดำเนินโครงการต่างๆ ที่คำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่ชุมชนและสังคมจะพึงได้รับเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนอย่างเป็นประจำและสม่ำเสมอ

บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานภายในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวหมายถึงการริเริ่มทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ นอกจากนี้ ยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด หรือ การผลิต เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทำให้สิ่งต่างๆ เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างสูงสุด โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

 • สำรวจกระบวนการดำเนินงานต่างๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือไม่ พร้อมทั้งศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อ ลดผลกระทบดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ จะศึกษา พิจารณา และ วิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างละเอียด และครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ
 • เปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและผู้ประกอบการรายอื่นได้ปฏิบัติตาม
 • วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอ และอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อการเติบโตของบริษัทฯ และเพื่อการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพย์สินทางปัญญา อันได้แก่ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หรือผู้อื่นก็ตาม ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้องและรักษาสิทธิที่บริษัทฯ มีต่อทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด และใช้สิทธิเหล่านั้นอย่างรับผิดชอบ รวมถึงการเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นด้วย