Board of Directors

คณะกรรมการบริษัท

นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์

ตำแหน่ง: กรรมการ
รักษาการประธานกรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา:
 • ปริญญาโท สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการอบรมกรรมการ:
 • หลักสูตรDirectors Accreditation Program (DAP) 123/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. คิวรอน
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. อเล็กซี่เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู เดย์ ดรีม เทรดดิ้ง
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู เดย์ ดรีม โฮลดิ้ง
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดรีม เดอร์มาโทโลจี
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. นามุ ไลฟ์ พลัส

ปิด

นายณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา:
 • หลักสูตรการบริหารจัดการ โรงเรียนธุรกิจมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรมกรรมการ:
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 125/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) 27/2017 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 2/2017 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 14/2018โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
 • 2558 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ, บมจ. ปตท.
 • 2555 - 2558 ผู้จัดการส่วนบำรุงรักษาเครื่องกลโรงแยกก๊าซธรรมชาติ, บมจ. ปตท.

ปิด

ดร.สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์

ตำแหน่ง: กรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา:
 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท การจัดการและพัฒนาองค์กร (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เอกโฆษณา (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการอบรมกรรมการ:
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 215/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. คิวรอน
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. อเล็กซี่เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. บริษัท เจเอ็มเอส โกลบอล โซลูชัน
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู เดย์ ดรีม เทรดดิ้ง
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู เดย์ ดรีม โฮลดิ้ง
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. สกิน เมค สไมส์
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู อินฟินิท ดรีม
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. นามุ ไลฟ์ พลัส
 • 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. คัลเลอร์ เทรนด์
 • 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. พีเอ็ม เคมิคัล
 • 2546 - 2562 กรรมการ, บจก. โอเวอร์ ไดร์ฟ (ประเทศไทย)

ปิด

นายนิติโรจน์ มโนลม้าย

ตำแหน่ง: กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา:
 • ปริญญาโท อินเตอร์เนตและอี - คอมเมิร์ซ เทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการอบรมกรรมการ:
 • หลักสูตรDirectors Accreditation Program (DAP) 123/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู เดย์ ดรีม ฟิลิปปินส์
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู อินฟินิท ดรีม
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. นามุ ไลฟ์ พลัส

ปิด

นายศุภวัฒน์ วนิชประภา

ตำแหน่ง: กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา:
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ International Trading, University of La Verne, แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการอบรมกรรมการ:
 • หลักสูตรDirectors Accreditation Program (DAP) 123/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. คิวรอน
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. อเล็กซี่เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู เดย์ ดรีม เทรดดิ้ง
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู เดย์ ดรีม โฮลดิ้ง
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู เดย์ ดรีม ฟิลิปปินส์
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู อินฟินิท ดรีม
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. นามุ ไลฟ์ พลัส

ปิด

นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช

ตำแหน่ง: กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา:
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ (Master of Arts) - Communication Arts The University of West Florida, USA
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติการอบรมกรรมการ:
 • หลักสูตรDirectors Accreditation Program (DAP) 179/2021 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. คิวรอน
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. อเล็กซี่เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. สกิน เมค สไมส์
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู อินฟินิท ดรีม
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. นามุ ไลฟ์ พลัส
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดรีม เดอร์มาโทโลจี
 • 2560 - 2562 - ผู้อำนวยการอาวุโส (SVP), License & Own Brand, บมจ. เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป
 • 2557 - 2560 - ผู้จัดการทั่วไป (GM), บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • 2554 - 2557 - กรรมการผู้จัดการ (MD), บจก. เอเซีย บุ๊ค

ปิด

นายยุทธพงศ์ มา

ตำแหน่ง: กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา:
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Columbia Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Columbia College ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
 • 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. มอร์แกน สแตนลีย์ (ประเทศไทย)
 • 2552 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมาธิการ, โรงเรียนนานาชาติไอเอสบี

ปิด

ผศ.ดร.นพ. เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา:
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) ภาคภาษาอังกฤษ, สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการอบรมกรรมการ:
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 163/2019 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 9/2020 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
 • 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร, บมจ. โรงพยาบาลเอกชล
 • 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บจก. วินเนอร์ยี่ เมดิคอล
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • 2560 - ปัจจุบัน อุปนายกและเลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารกองทุนศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2562 - 2563 Chief Operating Officer, โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
 • 2559 - 2562 Chief Clinical Operation โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล

ปิด

นายวศิน ปริธัญ

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา:
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Chartered Financial Analyst , CFA Institute
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
 • 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 2560 - 2563 ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 • 2557 - 2560 ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด

ปิด

 • นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์

  กรรมการ กรรมการบริหาร

 • นายณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ

  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

 • ดร.สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์

  กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร

 • นายนิติโรจน์ มโนลม้าย

  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

 • นายศุภวัฒน์ วนิชประภา

  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 • นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช

  กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 • นายยุทธพงศ์ มา

  กรรมการ

 • ผศ.ดร.นพ. เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ

  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 • นายวศิน ปริธัญ

  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ