Board of Directors

คณะกรรมการบริษัท

นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์

ตำแหน่ง: รักษาการประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ
กรรมการบริหาร
การศึกษา:
 • ปริญญาโท สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการอบรม:
 • Directors Accreditation Program (DAP) 123/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงาน:
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู เดย์ ดรีม เทรดดิ้ง
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู เดย์ ดรีม โฮลดิ้ง
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดรีม เดอร์มาโทโลจี
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. สกิน เมค สไมส์
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. นามุ ไลฟ์ พลัส
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร, บมจ. ดู เดย์ ดรีม
 • 2551 - 2557 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การวางแผนสื่อและโฆษณา, บจก. วีเซียม

ปิด

นายกฤช ฟอลเล็ต

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
การศึกษา:
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม:
 • Audit Committee Seminar: Get Ready for the Year End โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • Directors Certification Program (DCP) 149/2011
 • Diploma Examination Exam (EXAM) 32/2012
 • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 9/2017 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงาน:
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, บมจ. ดู เดย์ ดรีม
 • 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บมจ. เจ้าพระยามหานคร
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บมจ. ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย)
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, บมจ. ไทยวาโก้
 • 2554 - 2559 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง, บมจ. ธนูลักษณ์
 • 2556 - 2559 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
 • 2555 - 2559 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซี่ส์
 • 2553 - 2558 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟ็ค
 • 2552 - 2556 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่, บจก. บุญรอดบริวเวอรี่

ปิด

นายณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา:
 • หลักสูตรการบริหารจัดการ โรงเรียนธุรกิจมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา:
 • Directors Accreditation Program (DAP) 125/2016
 • Advance Audit Committee Program (AACP) 27/2017
 • Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 2/2017
 • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 14/2018 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงาน:
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. ดู เดย์ ดรีม
 • 2558 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ, บมจ. ปตท.
 • 2555 - 2558 ผู้จัดการส่วนบำรุงรักษาเครื่องกลโรงแยกก๊าซธรรมชาติ, บมจ. ปตท.

ปิด

ดร.สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์

ตำแหน่ง: รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการและสายงานพาณิชย์
คุณวุฒิทางการศึกษา:
 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท การจัดการและพัฒนาองค์กร (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เอกโฆษณา (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คุณวุฒิทางการศึกษา:
 • Directors Certification Program (DCP) 215/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงาน:
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู เดย์ ดรีม เทรดดิ้ง
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู เดย์ ดรีม โฮลดิ้ง
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. สกิน เมค สไมส์
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู อินฟินิท ดรีม
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. นามุ ไลฟ์ พลัส
 • 2553 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บมจ. ดู เดย์ ดรีม
 • 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. คัลเลอร์ เทรนด์
 • 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. โอเวอร์ ไดร์ฟ (ประเทศไทย)
 • 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. พีเอ็ม เคมิคัล

ปิด

นายนิติโรจน์ มโนลม้าย

ตำแหน่ง: กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
การศึกษา:
 • ปริญญาโท อินเตอร์เนตและอี-คอมเมิร์ซ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการอบรม:
 • Directors Accreditation Program (DAP) 123/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงาน:
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู อินฟินิท ดรีม
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร, บมจ. ดู เดย์ ดรีม
 • 2545 - 2555 Graphic Supervisor, บจก. บีอีซี-เทโร เรดิโอ

ปิด

นายศุภวัฒน์ วนิชประภา

ตำแหน่ง: กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร
การศึกษา:
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ International Trading, University of La Verne, แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการอบรม:
 • Directors Accreditation Program (DAP) 123/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงาน:
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดรีม เดอร์มาโทโลจี
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู อินฟินิท ดรีม
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร, บมจ. ดู เดย์ ดรีม
 • 2553 - 2555 Project Manager, บจก. ไอพรอสเพค (ประเทศไทย)

ปิด

นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์

ตำแหน่ง: กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
การศึกษา:
 • ปริญญาโท สาขาการเงิน Cass Business School, City University ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม:
 • ประกาศนียบัตรชมรมวาณิชธนกิจ หลักสูตรที่ปรึกษาการเงิน (FA License) สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • Directors Certification Program (DCP) 215/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงาน:
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู เดย์ ดรีม เทรดดิ้ง
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู เดย์ ดรีม โฮลดิ้ง
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู อินฟินิท ดรีม
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. นามุ ไลฟ์ พลัส
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน, บมจ. ดู เดย์ ดรีม
 • 2557 - 2558 รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Private Equity, บจก. ริชาร์ดสัน ดอยล์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส
 • 2556 - 2557 ผู้จัดการงานธุรกิจกลุ่มประเทศอาเซียน, บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
 • 2555 - 2556 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ, รัฐสภา
 • 2553 - 2556 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ, บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
 • ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. แคเรียร์คอนเนกซ์กรุ๊ป
 • ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. นามะ นามะ กรุ๊ป

ปิด

นายยุทธพงศ์ มา

ตำแหน่ง: กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา:
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Columbia Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Columbia College ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทำงาน:
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. ดู เดย์ ดรีม
 • ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. มอร์แกน สแตนลีย์ (ประเทศไทย)
 • ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมาธิการ, โรงเรียนนานาชาติไอเอสบี

ปิด

ผศ.ดร.นพ. เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา:
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) ภาคภาษาอังกฤษ, สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์ทำงาน:
 • Chief Clinical Operations โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • อาสาสมัครสามัญ พอ.สว.มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • อุปนายกและเลขาธิการสมาคมศิษย์เก่า โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการบริหารกองทุนศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่
 • รองประธานอนุกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 • อาจารย์ปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 • สูติ-นรีแพทย์ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปิด

 • นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์

  รักษาการประธานกรรมการบริษัท กรรมการ กรรมการบริหาร

 • นายกฤช ฟอลเล็ต

  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

 • นายณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ

  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 • ดร.สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์

  รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 • นายนิติโรจน์ มโนลม้าย

  กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร

 • นายศุภวัฒน์ วนิชประภา

  กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร

 • นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์

  กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน

 • นายยุทธพงศ์ มา

  กรรมการ

 • ผศ.ดร.นพ. เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ

  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน