Research & Development

การวิจัยและพัฒนา

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการค้นคว้า วิจัย พัฒนา และคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนา และก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยยึดผลประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นหลัก

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นับเป็นหัวใจสำคัญของบริษัทฯ เนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนั้น ส่งผลให้ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปด้วย บริษัทฯ จึงสนับสนุนให้สินค้าของบริษัทฯ ถูกดูแล ปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ มีหน้าที่หลักในการค้นคว้า วิจัย พัฒนา และคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนา และก้าวมาเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยยึดผลประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นหลัก

การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ยังรวมไปถึงวิธีการควบคุมสินค้าให้ได้มาตรฐาน ผ่านขั้นตอนการวิจัย จนถึงขั้นตอนการผลิต โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกควบคุมคุณภาพ หรือ QC เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีพร้อม ก่อนส่งมอบแก่ผู้บริโภค เพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจและความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค

แผนกควบคุมคุณภาพดำเนินการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ จนกระทั่งการบรรจุ ผ่านการดำเนินงานอย่างมีมาตรฐานและมืออาชีพ (Good Professional Practice) และสอดคล้องตามมารตฐาน ASEAN GMP

Quality Check and Control

การตรวจสอบคุณภาพของแผนกควบคุมคุณภาพ

Chemical Quality Check

การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบประเภทสารเคมี

การสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบประเภทสารเคมีเพื่อนำไปตรวจสอบคุณภาพPackaging Quality Check

การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบประเภทบรรจุภัณฑ์

การสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบประเภทบรรจุภัณฑ์

Material Quality Check

การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์รอบรรจุ

การตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง (การตรวจสอบ pH)Determination of viscosity

การตรวจสอบค่าความหนืด

การตรวจสอบค่าความหนืด (viscosity)

Determination of specific gravity

การตรวจสอบค่าความถ่วงจำเพาะ

การตรวจสอบค่าความถ่วงจำเพาะ (specific gravity)
Weighting Packaging

การตรวจสอบน้ำหนักการบรรจุ

การตรวจสอบน้ำหนักการบรรจุ

Finished product quality check

การตรวจสอบความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป