Shareholdings

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16/03/2563 ประเภท : XM

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ 179,595,700 56.50
2. นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา 28,485,900 8.96
3. นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์ 22,275,000 7.01
4. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 15,700,000 4.94
5. น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์ 15,243,500 4.80
6. นาง สรัญญา งามไพบูลย์สมบัติ 12,275,000 3.86
7. นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์ 4,143,800 1.30
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,338,177 0.74
9. นาย มนัส พรพัฒนารักษ์ 1,800,000 0.57
10. นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ 1,605,200 0.50