Shareholdings

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15/03/2564 ประเภท : XD

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ 179,595,700 56.50
2. นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์ 22,275,000 7.01
3. นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา 17,313,900 5.45
4. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 15,700,000 4.94
5. น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์ 14,835,600 4.67
6. นาง สรัญญา งามไพบูลย์สมบัติ 12,275,000 3.86
7. นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์ 4,263,800 1.34
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,635,335 1.14
9. นาย ชัชชัย กีรติวรสกุล 2,350,000 0.74
10. นาย มนัส พรพัฒนารักษ์ 1,800,000 0.57