Shareholders' Meeting

การประชุมผู้ถือหุ้น

 

เอกสาร  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
2. สรุปข้อมูลทางการเงินจากแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One Report) ดาวน์โหลด
3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
4. รายละเอียดกรรมการ ซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดาวน์โหลด
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) ดาวน์โหลด
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) ดาวน์โหลด
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ดาวน์โหลด
8. ผู้นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
9. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
10. คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
11. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
12. ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
13. เเบบฟอร์มลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (E-AGM) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเสนอวาระ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด