Shareholders' Meeting

การประชุมผู้ถือหุ้น

 

เอกสาร  
เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเสนอวาระ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด