Sustainability and Risk Management Committee

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

ดร.สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์

ตำแหน่ง: กรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา:
 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท การจัดการและพัฒนาองค์กร (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เอกโฆษณา (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการอบรมกรรมการ:
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 215/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. คิวรอน
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. อเล็กซี่เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. บริษัท เจเอ็มเอส โกลบอล โซลูชัน
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู เดย์ ดรีม เทรดดิ้ง
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู เดย์ ดรีม โฮลดิ้ง
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. สกิน เมค สไมส์
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู อินฟินิท ดรีม
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. นามุ ไลฟ์ พลัส
 • 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. คัลเลอร์ เทรนด์
 • 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. พีเอ็ม เคมิคัล
 • 2546 - 2562 กรรมการ, บจก. โอเวอร์ ไดร์ฟ (ประเทศไทย)

ปิด

นายนิติโรจน์ มโนลม้าย

ตำแหน่ง: กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา:
 • ปริญญาโท อินเตอร์เนตและอี - คอมเมิร์ซ เทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการอบรมกรรมการ:
 • หลักสูตรDirectors Accreditation Program (DAP) 123/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู เดย์ ดรีม ฟิลิปปินส์
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดู อินฟินิท ดรีม
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. นามุ ไลฟ์ พลัส

ปิด

นายณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา:
 • หลักสูตรการบริหารจัดการ โรงเรียนธุรกิจมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรมกรรมการ:
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 125/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) 27/2017 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 2/2017 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 14/2018โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
 • 2558 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ, บมจ. ปตท.
 • 2555 - 2558 ผู้จัดการส่วนบำรุงรักษาเครื่องกลโรงแยกก๊าซธรรมชาติ, บมจ. ปตท.

ปิด

 • ดร.สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์

  กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร

 • นายนิติโรจน์ มโนลม้าย

  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

 • นายณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ

  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง