CSR Policy

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

CSR Policy

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม


เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบที่จะพัฒนาสังคมพร้อมกับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้นำหลักปฏิบัติทั้ง 6 หลักมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

 1. ลูกค้า (Customer)
  บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) มีความตั้งใจในการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นที่ตั้ง เพราะเราเชื่อว่า ความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บริโภคนั้น จะสามารถทำให้บริษัทฯ ก้าวไกลไปอย่างมั่นคงดั่งปรัชญาของบริษัทฯ ได้
 2. ผู้ถือหุ้น (Shareholder)
  บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) จะมุ่งมั่นพัฒนาบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไรและผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นมากที่สุด พร้อมทั้งมุ่งหน้าเติบโตเพื่อเป็นผู้นำของวงการธุรกิจผลิตภัณ์บำรุงผิวและความงามในระดับสากลอย่างชอบธรรม โดยคำนึงถึงความยุติธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลัก
 3. ผู้ผลิต (Supplier)
  บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) จะสานสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ และผู้ผลิตอย่างเที่ยงตรงและมีคุณธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทุกฝ่าย
 4. ผู้จัดจำหน่าย (Distributor)
  บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) จะสานสัมพันธ์อันดีกับผู้จัดจำหน่ายและตัวแทนขายสินค้าทุกรายด้วยความสุจริตและถูกต้องตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบการที่ดี
 5. พนักงาน (Employee)
  บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) สัญญาว่าจะมอบความมั่นใจและความภาคภูมิใจให้กับพนักงานทุกๆ ฝ่ายในบริษัทฯ เพราะเราเชื่อว่า พนักงานคือทรัพยากรที่มีค่า ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนให้บริษัทฯ ก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะเติบโตไปข้างหน้าพร้อมกับพนักงานทุกๆ คน เพื่อให้พนักงานและครอบครัวมีความสุขในการทางานอยู่เสมอ
 6. สังคม (Social)
  ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพราะบริษัทฯ เชื่อว่า การพัฒนาได้อย่างยั่งยืนนั้น มีปัจจัยมาจากเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความตั้งใจที่จะร่วมเป็นแรงผลักดัน ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจประเทศฯ ให้พัฒนาและก้าวไกลอย่างแข็งแรง ด้วยกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีความเที่ยงตรงและคุณธรรมต่อสังคมโดยรวม

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจที่ทำให้เกิดการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฏหมาย การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน และการดูแลรักษาทรัพยากรทั้งภายในและภายนอก ซึ่งการให้ความสำคัญกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจจะทำให้มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การควบคุมภายในทำได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นต่อคู่ค้าและผู้ลงทุน และบริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ครอบคลุม 2 เรื่อง คือ

 1. เรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะทำรายกายที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบทุกรายการรวมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวโยงกัน เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
 2. สถานการณ์อื่นๆ ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คือ ไม่เรียก ไม่รับ หรือ จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงานดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนกงานอย่างเคร่งครัดรวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การทำงานของพนักงานตลาดจนปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ รับฟังข้อคิดเห็นและพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันและเสมอภาคกัน บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของพนักงานอย่างเสมอ โดยบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมการอบรมต่างๆ เพื่อให้ความรู้กับพนักงานในการทำงานและการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญ เช่น การอบรมป้องกันอัคคีภัย การอบรมการใช้เครื่องจักรอย่างถูกวิธี กิจกรรมโรงงานสีขาว เป็นต้น

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีนโนบายการบริหารพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลประโยชน์ของผู้บริโภค รวมถึงการบริการทีดีในราคาที่ได้มีความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เพื่อการผลิตที่ได้มาตรฐานตามเงื่อนไขและสามารถตอบสนองตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ บริษัทฯ จึงได้ตั้งฝ่ายวิจัยและพัฒนาสินค้า ซึ่งมีหน้าที่คอยออกแบบ สร้างสรรค์ และดัดแปลงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภค ทั้งนี้บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการรับผิดชอบต่อผู้บริโภคเสมอ ดังนี้ บริษัทฯ จึงทำการขออณุญาตการผลิตที่ถูกต้องตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด ดังนี้

 1. บริษัทฯ ได้รับการขออณุญาตการผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สำนักงาน อ.ย.)
 2. ผลิตภัณฑ์มีข้อความแสดงถึงวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค
 3. ผลิตภัณฑ์มีการกำหนดนโยบายการรับคืนสินค้า หรือเรียกคืนสินค้า ในกรณีสินค้ามีปัญหาไว้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
 4. มีการรับความคิดเห็นจากพนักงานขายและลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ทาง Website, Webboard, Call Center, Social media อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น
 5. มีช่องทางเพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคในหลายช่องทาง เช่น ทาง Website, Webboard, Call Center, Social media
 6. บริษัทฯ มีการประเมิณหลักเกณฑ์การเลือกผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ เพื่อให้วัตถุดิบมีคุณภาพที่สูงที่สุด เพื่อความปลอดภัยและผลประโยชน์ของผู้บริโภค

5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ โดยจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการทำลาย แต่จะคอยปกป้อง และป้องกัน รวมถึงสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมต่อผู้คนในชุมชน รวมถึงปลูกฝังจิตใต้สำนึกของพนักงานบริษัทฯ ทุกท่าน โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมตามเจตนารมณ์ของกฏหมายและกฏระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่กำกับดูแล โดยบริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติ ISO 9001 2015 และ Asian GMP ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปี 2559

6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

นอกจากความสำคัญต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนชุมชมและสังคม โดยบริษัทฯ ได้สร้างกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชุมชม รวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนช่วยกันดูแลสังคมและความเป็นอยู่รอบข้างให้ดีขึ้นCSR Policy

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ดาวน์โหลด