IR Home

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลล่าสุด 23 ก.พ. 2561 (16:39) เพิ่มเติม >>

SET

DDD

ราคาล่าสุด

111.50 THB

เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง

+4.50 (4.21%)

Prospectus

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์
ดาวน์โหลด

Prospectus

หนังสือชี้ชวน

ดาวน์โหลด

Presentation Slides

Roadshow Presentation

ดาวน์โหลด

Financial Statement

ไตรมาสที่ 3/2560

ดาวน์โหลด

MD&A

ไตรมาสที่ 3/2560

ดาวน์โหลด