Vision, Mission & Goals

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย

Vision

การเป็น 1 ใน 3 ของบริษัทชั้นนำด้านความงามในภูมิภาคเอเชีย

Mission

เราจะสร้างสรรค์ให้ทุกคนมีสุขภาพดีเพื่อผิวสวยที่แท้จริง

DO to make every DAY your DREAM

ทำทุกวันให้เป็นดั่งฝันของคุณ

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่า การเติบโตซึ่งนำมาสู่ความสำเร็จขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย โดยปัจจัยหลักมาจากคุณภาพที่ดีของสินค้า เพราะบริษัทฯ เชื่อว่า การเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น เกิดจากความเชื่อมั่นและความภักดีของลูกค้า (Brand Loyalty) ซึ่งจะนำพาให้ลูกค้ากลับมาซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อีกครั้งในภายหลัง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในระยะยาวเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนดังต่อไปนี้ี้

  1. มุ่งมั่น คัดสรรวัตถุดิบอย่างละเอียดจากผู้ผลิตนานาประเทศ เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่เหมาะสมก่อนจะนำมาพัฒนาและคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการศึกษาทิศทางของตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
  2. คุณภาพบรรจุภัณฑ์ของทุกผลิตภัณฑ์ จะถูกออกแบบให้มีการเก็บรักษาวัตถุดิบด้านในอย่างปลอดภัย คงทน และง่ายต่อการใช้งาน นอกจากนั้น บริษัทฯ จะยกมาตรฐานการขนส่งและการเก็บคลังสินค้า โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้บริโภคเป็นหลัก
  3. ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและการตลาดไปยังภูมิภาคใกล้เคียง เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่าย และสามาถจดจำแบรนด์สินค้าได้เป็นอย่างดี เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิวระดับสากล
  1. พัฒนาระบบภายในขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน โดยบริษัทฯ จะคงไว้ซึ่งระบบบริหารแบบกระจายอำนาจ เพื่อให้บริษัทฯ มีความว่องไวในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
  2. รักษาสัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้าทุกๆราย และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือ พัฒนาสังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว