Historical Price

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

  27 พฤษภาคม 2562 ถึง 22 สิงหาคม 2562

วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการ
ซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 24 กรกฎาคม 2562 ถึง 07 สิงหาคม 2562 )
24.60 25.50 24.40 24.50 14,865,900 371,001,165
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 25 มิถุนายน 2562 ถึง 23 กรกฎาคม 2562 )
25.50 26.25 24.20 24.40 26,183,000 660,305,910

วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการ
ซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
22 สิงหาคม 2562 26.50 27.25 26.25 27.25 938,900 25,270,175
21 สิงหาคม 2562 25.25 27.25 25.00 26.75 2,224,500 58,870,275
20 สิงหาคม 2562 25.25 25.50 24.90 25.00 712,100 17,843,175
19 สิงหาคม 2562 24.50 25.25 24.50 25.00 319,800 7,929,225
16 สิงหาคม 2562 24.00 25.00 23.50 24.50 1,493,400 36,207,540
15 สิงหาคม 2562 22.30 24.50 21.80 24.00 1,165,200 27,561,940
14 สิงหาคม 2562 22.90 23.40 22.30 22.30 282,600 6,451,290
13 สิงหาคม 2562 23.40 23.40 22.50 22.50 382,200 8,703,010
09 สิงหาคม 2562 24.30 24.50 23.30 23.40 811,400 19,300,450
08 สิงหาคม 2562 24.70 24.80 23.90 24.30 794,800 19,286,090
07 สิงหาคม 2562 24.80 25.00 24.50 24.50 261,400 6,467,010
06 สิงหาคม 2562 24.60 25.00 24.40 24.90 678,800 16,846,870
05 สิงหาคม 2562 24.70 24.80 24.40 24.60 341,100 8,390,320
02 สิงหาคม 2562 24.70 24.90 24.40 24.70 553,300 13,645,870
01 สิงหาคม 2562 25.25 25.25 25.00 25.00 2,037,600 50,946,500
31 กรกฎาคม 2562 25.25 25.50 25.00 25.00 797,700 20,005,475
30 กรกฎาคม 2562 25.50 25.50 24.60 25.00 1,397,000 34,904,390
26 กรกฎาคม 2562 25.00 25.25 24.90 25.25 3,482,200 87,293,700
25 กรกฎาคม 2562 25.25 25.50 24.80 24.90 1,862,400 46,566,005
24 กรกฎาคม 2562 24.60 25.25 24.50 25.00 3,454,400 85,935,025
23 กรกฎาคม 2562 24.50 24.60 24.20 24.40 761,600 18,605,620
22 กรกฎาคม 2562 24.70 24.80 24.40 24.40 471,200 11,566,710
19 กรกฎาคม 2562 24.70 25.00 24.60 24.60 1,137,200 28,225,280
18 กรกฎาคม 2562 24.70 24.90 24.50 24.60 508,700 12,549,490
17 กรกฎาคม 2562 25.00 25.00 24.30 24.60 713,700 17,574,350
15 กรกฎาคม 2562 25.00 25.25 24.80 24.80 626,200 15,617,835
12 กรกฎาคม 2562 25.75 25.75 24.80 25.00 2,628,600 66,429,055
11 กรกฎาคม 2562 25.00 26.25 25.00 25.50 5,408,000 139,109,400
10 กรกฎาคม 2562 24.90 25.25 24.80 24.80 864,800 21,650,820
09 กรกฎาคม 2562 24.70 25.50 24.70 24.80 1,070,500 26,776,460
08 กรกฎาคม 2562 24.70 25.00 24.50 24.60 817,300 20,202,610
05 กรกฎาคม 2562 24.60 25.25 24.30 24.70 1,051,900 26,038,745
04 กรกฎาคม 2562 25.25 25.25 24.20 24.50 1,617,000 40,080,045
03 กรกฎาคม 2562 24.50 25.50 24.50 25.00 1,264,800 31,689,940
02 กรกฎาคม 2562 24.90 24.90 24.50 24.50 1,235,000 30,460,740
01 กรกฎาคม 2562 26.00 26.00 24.70 24.90 1,481,600 37,277,735
28 มิถุนายน 2562 25.75 26.00 25.50 25.50 474,700 12,166,425
27 มิถุนายน 2562 26.25 26.25 25.50 25.50 1,090,800 28,180,050
26 มิถุนายน 2562 25.25 26.25 25.25 25.75 1,434,100 37,143,225
25 มิถุนายน 2562 25.50 26.00 25.25 25.25 1,525,300 38,961,375
24 มิถุนายน 2562 27.00 27.75 25.50 25.50 2,601,700 69,403,300
21 มิถุนายน 2562 26.75 29.00 26.50 26.50 5,050,400 139,580,650
20 มิถุนายน 2562 26.50 27.25 26.50 27.00 2,802,200 75,674,875
19 มิถุนายน 2562 25.25 27.00 25.25 26.50 3,824,300 100,109,250
18 มิถุนายน 2562 24.20 25.25 24.10 25.25 1,308,100 32,419,130
17 มิถุนายน 2562 25.25 25.75 24.10 24.20 1,509,400 37,341,735
14 มิถุนายน 2562 25.75 25.75 25.00 25.00 851,500 21,704,075
13 มิถุนายน 2562 25.50 26.00 25.25 25.50 1,168,300 29,959,050
12 มิถุนายน 2562 24.90 26.00 24.90 25.25 1,575,900 40,171,070
11 มิถุนายน 2562 25.25 25.50 24.70 24.90 1,061,400 26,548,340
10 มิถุนายน 2562 25.25 25.50 25.00 25.00 1,246,200 31,473,925
07 มิถุนายน 2562 25.25 27.00 24.90 25.25 7,106,600 184,856,085
06 มิถุนายน 2562 25.00 25.25 24.40 25.00 3,493,800 86,638,845
05 มิถุนายน 2562 22.70 25.50 22.60 25.00 9,050,300 222,172,815
04 มิถุนายน 2562 23.10 23.40 22.50 22.50 2,547,500 57,796,940
31 พฤษภาคม 2562 22.10 22.90 22.00 22.90 1,369,500 30,747,670
30 พฤษภาคม 2562 22.70 23.00 21.80 22.00 2,241,400 50,120,130
29 พฤษภาคม 2562 23.00 23.30 22.60 22.60 1,521,900 34,707,320
28 พฤษภาคม 2562 23.30 23.80 22.50 22.80 2,264,400 52,549,860
27 พฤษภาคม 2562 23.60 23.90 23.30 23.30 887,800 20,898,580

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น